Historie

Katholieke inwoners van Velp werden van oudsher begraven in en rondom ‘de oude Jan’ en vanaf omstreeks 1835 op een stuk van de begraafplaats van de Hervormde gemeente in de Reinaldstraat. Het kerkbestuur van de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie aan de Emmastraat had op 6 februari 1873 aan het gemeentebestuur van Rheden gevraagd een stuk land bij de kerk als begraafplaats te mogen inrichten.

Burgemeester en Wethouders weigerden de gevraagde vergunning af te geven, omdat het terrein binnen de bebouwde kom lag. Het kerkbestuur ging zonder succes in beroep bij Gedeputeerde Staten. Wel werd er toestemming verleend om een begraafplaats aan te leggen aan de Zandbergseweg, nu Bergweg geheten. Het kerkbestuur wist daar de hand te leggen op een stuk land van de buitenplaats ‘De Schonenberg’ dat na het overlijden van jonkvrouw Van den Burch van Spieringshoek op 21 februari 1873 door de erven te koop werd aangeboden.

Op 1 september 1873 werd het terrein gekocht voor fl 1.053,- en met spoed klaargemaakt. De inzegening vond plaats op 11 januari 1874 door pastoor Koene. De in allerijl in de nabijheid van de begraafplaats gebouwde huisjes door de Arnhemse Heren konden de begraafplaats niet meer tegenhouden. De gemeente kwam niet meer op haar besluit terug en ook werd er tevergeefs bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten.

Er kwam een hek om de begraafplaats en er werd een lijkenhuisje en een woning voor doodgraver tuinman M. Egberts gebouwd. Gedurende bijna een eeuw was de begraafplaats de laatste rustplaats voor vele Velpenaren van katholieke huize. Sinds de inrichting van een nieuwe katholiek gedeelte op de algemene begraafplaats Heiderust in Rheden in de zestiger jaren werd er steeds minder begraven op de begraafplaats aan de Bergweg.

De beheerderswoning verdween; de begraafplaats raakte steeds meer in verval en dreigde zelfs geruimd te worden. Echter dankzij het initiatief van een aantal parochianen die het aftakelingsproces met lede ogen hadden aangezien, kwam er een einde aan dit proces. Sinds 2004 is de Begraafplaats van ruiming gered door de instelling van een kerkelijke stichting, de R.K. Instelling tot behoud van de Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. In september 2014 werd deze instelling omgezet in een seculiere stichting: de Stichting Behoud RK Begraafplaats Velp. Het bestuur heeft met succes vele nabestaanden aangeschreven met het verzoek de instelling te steunen door middel van jaarlijkse donaties. De renovatie van de begraafplaats is sindsdien voortvarend aangepakt met behulp van een groep vrijwilligers. Tal van monumentale graven zijn gerestaureerd en het onderhoud van de groenvoorziening is op peil gebracht. In 2006 is er een urnenmuur opgericht en zijn er urnentuinen aangelegd. Daarmee blijft ook de herinnering aan dierbare (voor)ouders en familieleden voortbestaan.